WELCOME HOME
Login/Register
A Guided English Language Immersion Community
A Guided English Language Immersion Community

Asia

Some of our Asian language learners want to tell you all about Home English language Practice (HELP). These testimonials are translated into the learner's native language
.Bilang mga mag-aaral ng ibang wika dito sa Asya, nais naming ipakilala sa inyo ang H.E.L.P., isang bertuwal na paaralan para sa mga gustong matuto ng wikang ingles. Ang mga pagbabahagi ng mga mag-aaral ng kani-kanilang karanasan sa HELP ay isinalin sa kanilang mga sariling wika upang lubos niyo itong maintindihan.
我們的一些亞洲語言學習者想向您介紹有關家庭英語語言練習 (HELP)的所有訊息 這些見證會被翻譯成學習者的母語
我哋嘅一些亞洲語言學習者想告訴您有關家庭英文語言練習( HELP )嘅所有信息。 呢啲見證被翻譯成學習者嘅母語。。
Beberapa pelajar Bahasa kami ingin memberitahu anda semua tentang “Latih Bahasa English Di Dalam Rumah”(HELP). Testimoni ini diterjemahkan ke dalam Bahasa ibunda pelajar.
私たちのアジア言語学習者の何人かは、ホームイングリッシュランゲージプラクティス(HELP)についてすべてあなたに話したいと思っています。これらの紹介文は、学習者の母国語に翻訳されています

Hosne from Bangladesh

Hosne is a former college professor, a current wife and mother of 2 boys.

Abby from the Philippines

Abby is a professor of social work, a wife and mother of 3 boys.

Christine from Taiwan (via Malaysia)

Christine is an engineer who has been living in Taiwan for 20 years.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram